锘军!DOCTYPE html> 浼氳鍩虹瑙嗛鏁欑▼_浼氳鐪熻处瀹炴搷_鑰佷細璁℃墜鎶婃墜鏁欏仛璐 - 浼氳閫欬/title> <meta name="keywords" content="威尼斯人app,威尼斯人手机app下载,威尼斯注册下载app送38" /> <meta name="description" content="浼氳閫氫负鎮ㄦ彁渚涗細璁$湡璐﹀疄鎿?浼氳鍩虹瑙嗛鏁欑▼,浼氳瀹炴垬鎶€鑳藉煿璁紝300浣嶈€佷細璁℃墜鎶婃墜鏁欏仛璐︼紝浠庨浂鍩虹瀛︿細璁″埌璐㈠姟鎬荤洃锛屽姪鎮?0澶╂垚涓轰細璁¢珮鎵嬨€? /> </head> <body oncontextmenu="return false"> <div class="bd-main"> <div class="full-header"></div> <div class="nav-header"> <div class="bdpage"> <nav class="bd-nav"> <div class="navbar-header"> <a href="/xuetang/"> <img src="img/logo1.png"/> <span class="small"><span class="border-r"></span><span class="border-l">璐細瀹炴搷鏁欒偛鍝佺墝</span></span> </a> </div> <ul class="nav navbar-nav"> <li><a href="#hangye">璇剧▼鍐呭</a></li> <li><a href="#fangfa">瀛︿範鏂规硶</a></li> <li><a href="#shiting">璇曞惉璇剧▼</a></li> <li><a href="#buy">绔嬪嵆璁㈣喘</a></li> <li><a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=18847702&site=qq&menu=yes" target="_blank">60+琛屼笟鍋氳处骞茶揣浣撻獙璇 3000濂椾細璁″伐浣滆〃鏍兼ā鏉 鍜ㄨ鑰佸笀鍏嶈垂棰嗗彇锛?/a></li> </ul> </nav> </div> </div> <div class="bd-banner clear"> <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel"> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夋寚鏍 --> <ol class="carousel-indicators"> <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li> </ol> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夐」鐩 --> <div class="carousel-inner"> <div class="item active"> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=18847702&site=qq&menu=yes" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><div class="bd-banner-1"></div></a> </div> <div class="item"> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=18847702&site=qq&menu=yes"" onclick="NTKF.im_openInPageChat();" target="_blank"><div class="bd-banner-2"></div></a> </div> <div class="item"> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=18847702&site=qq&menu=yes" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><div class="bd-banner-3"></div></a> </div> </div> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夊鑸 --> <a class="carousel-control left" href="#myCarousel" data-slide="prev"><i class="fa fa-chevron-left"></i></a> <a class="carousel-control right" href="#myCarousel" data-slide="next"><i class="fa fa-chevron-right"></i></a> </div> </div> <!--浼氳琛屼笟鍒嗘瀽--> <div class="industry-box"> <div class="bdpage porela"> <h1 class="f-w">浼佷笟鍋氫粈涔堟垜浠浠€涔圏/h1> <div class="box cn"> <ul> <li><span>瀹炲姟+瀹炴搷 鍏ㄩ潰瑕嗙洊 鍋氶噾鐗屽嚭绾颤/span></li> </ul> <div>鍑虹撼</div> </div> <div class="box cb"> <ul> <li><span>鎴愭湰鏍哥畻鍏ラ棬</span></li> <li><span>鎴愭湰鏍哥畻妗堜緥鍒嗘瀽</span></li> <li><span>浼氬仛銆佷細绠椼€佷細绠狘/span></li> </ul> <div>鎴愭湰鏍哥畻</div> </div> <div class="box box-2 gs"> <ul> <li><span>寮€绁ㄣ€佹姤绋庡疄鎿嶆棤缂濆鎺ュ伐浣滐紝闆跺熀纭€涔熻兘蹇€熶笂鎵婞/span></li> </ul> <div>鍥界◣銆佸湴绋庣敵鎶?/div> </div> <div class="box box-2 ck"> <ul> <li><span>鎺屾彙澶栬锤銆佺敓浜т紒涓氳繘鍑哄彛閫€绋庣敵鎶ヨ蒋浠舵搷浣滄妧鑳键/span></li> </ul> <div>鍑哄彛閫€绋嶞/div> </div> <div class="box box-3 ex"> <ul> <li><span>Excel鍦ㄤ細璁′笌璐㈠姟鏃ュ父宸ヤ綔涓娇鐢ㄦ妧鑳斤紝璁╄储鍔′汉鏇翠紭绉€</span></li> </ul> <div>Excel璐㈠姟搴旂敤</div> </div> <div class="box box-3 sw"> <div>绋庡姟绛瑰垝</div> <ul> <li><span>娲炴倝钀ユ敼澧炵殑绛瑰垝鎬濊矾鍙婃妧宸?/span></li> <li><span>闄嶄綆浼佷笟绋庤礋銆佷负鑰佹澘鎻愰珮鍒╂鼎</span></li> <li><span>鎺屾彙涓嶅悓绋庣鐨勭鍒掞紝鎬濊矾鍙婃妧宸?/span></li> </ul> </div> <div class="box box-4 cw"> <div>璐㈠姟杞欢</div> <ul> <li><span>閲戣澏銆佺敤鍙嬨€侀€熻揪閮芥暀锛屽嵆瀛﹀嵆鐢?/span></li> </ul> </div> <div class="box box-4 zz"> <ul> <li><span>浜插巻鏁村鍋氳处娴佺▼锛 鎺屾彙涓嶅悓琛屼笟鐨勮璐︺€ 鍋氳处锛岃交鏉剧Н绱伐浣滅粡楠孅/span></li> </ul> <div>寤鸿处鍋氳处锛堝唴澶栬处锛堻/div> </div> </div> </div> <!--4澶ф牳蹇?-> <div class="core-box"> <h1 class="f-w text-center">4澶ф牳蹇傸/h1> <div class="bdpage porela clearfix"> <div class="core-l"></div> <div class="core-r"></div> <div class="box"> <div class="title">300涓囨墦閫燑br />鍏ㄥ璐細瀹炴搷绯荤粺</div> <div class="content"> 浼氳瀛﹀爞鏂ヨ祫<b>300涓嘃/b>寮€鍙戠殑鍦ㄧ嚎<b>鐪熻处瀹炴搷</b>绯荤粺锛屽寘鎷細鐪熻处瀹炴搷銆佺撼绋庣敵鎶ラ槻浼紑绁ㄣ€佸嚭绾冲疄鎿嶆墜宸ュ笎瀹炴搷銆備负鎮ㄦ墦閫犱粠寤鸿处銆佽璐︺€佽繃璐︺€佹姤琛ㄥ埌鎶ョ◣鐨勫叏濂楁€昏处瀛︿範娴佺▼锛岃鎮ㄩ€氳繃鈥滃疄鎿嶁€濈敤鍑鸿壊鐨勪笓涓氳兘鍔涳紝鑾峰緱浼佷笟鐨勪俊璧栥€ </div> </div> <div class="box gx"> <div class="title">2018骞滁br />瀹炴椂鏇存柊鐨勮绋婞/div> <div class="content"> 浼氳瀛﹀爞鐨勮绋嬪叏閮ㄩ噰鐢?b>2018骞滁/b>鐨勫叏鏂颁細璁″噯鍒欍€佽储绋庢枃浠躲€傛瘡涓湀瀹氭湡鏇存柊璇剧▼锛岃创杩戝鍛橈紝瀛︿範缁忎笉璧风瓑寰咃紝鏃╄鍔ㄦ棭灏变笟鎷块珮钖€備粠瀹炴搷鍒拌€冭瘉<b>锛堜粠涓氥€佸垵绾с€佷腑绾с€佹敞 浼氾級</b>锛屽府鍔╂偍瑙e喅璐細鑱屼笟鐢熸动鍙戝睍鐨勫悇涓樁娈电殑瀛︿範锛岃鎮ㄧ殑瀛︿範姘镐笉out锛 </div> </div> <div class="box sz"> <div class="title">10骞翠互涓夵br />鐨勮储浼氬疄鎴樿€佸笀</div> <div class="content"> 浼氳瀛﹀爞鐨凕b>100浣嶈€佸笀</b>鍧囨槸琛屼笟绮捐嫳锛屾嫢鏈堻b>10骞滁/b>浠ヤ笂鐨勮储浼氱粡鐞嗙粡楠岋紱浼氳瀛﹀爞鑰佸笀閮芥槸娉ㄥ唽浼氳甯堟敞鍐岀◣鍔″笀浠ヤ笂璧勮川銆備細璁″鍫傜殑鐩存挱璇惧爞鍙互鍜岃€佷細璁′簰鍔紝璁╀綘鎴愰暱鏇村揩锛 </div> </div> <div class="box xx"> <div class="title">闅忔椂闅忓湴鎯冲灏卞</div> <div class="content"> <b>浜掕仈缃?</b>鏃朵唬瑕佸杽浜庡埄鐢ㄧ綉缁滃涔犳柟寮忓惛鍙栨柊鎶€鑳姐€備細璁″仛鍒拌€佸鍒拌€併€傜綉缁滃涔犳墦鐮存椂绌哄眬闄愶紝涓板瘜鏁欒偛璧勬簮锛屽璐逛綆寤夛紝浣挎偍鎴愪负缁堣韩鐨勫鑰呫€侟b>浼氳瀛﹀爞</b>鍏嶅幓鑸熻溅鍔抽】<b>鎵嬫満銆佺數鑴慄/b>闅忔椂闅忓湴瀛﹁鎮ㄥ埄鐢ㄧ鐗囨椂闂村厖鍒嗗涔狅紝姣忓ぉ閮芥湁杩涙锛 </div> </div> </div> </div> <!--缁嗗垎琛屼笟--> <div class="subdivide-box" id="hangye"> <div class="bdpage"> <div class="box-title text-center f-w"><b>50+</b>缁嗗垎琛屼笟</div> <div class="book-list"> <a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"> <ul class="list-inline"> <li><div class="book"><h4>銆婂晢 璐搞€婞/h4>50000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-2"><h4>銆婇浂 鍞€婞/h4>54753浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-3"><h4>銆婃苯杞?S搴椼€婞/h4>30000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-4"><h4>銆婂缓 绛戙€婞/h4>21903浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-5"><h4>銆婃埧鍦颁骇寮€鍙戙€婞/h4>20000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-6"><h4>銆婂璐歌繘鍑哄彛銆婞/h4>35000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-7"><h4>銆婂伐 涓氥€婞/h4>18207浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-7"><h4>銆婄墿 涓氥€婞/h4>34323浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-9"><h4>銆婃梾 娓搞€婞/h4>20000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-8"><h4>銆婇 楗€婞/h4>30000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-9"><h4>銆婄數瀛愬晢鍔°€婞/h4>30000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-10"><h4>銆婅蒋浠跺紑鍙戙€婞/h4>20000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-5"><h4>銆婇珮鏂版妧鏈€婞/h4>30000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book"><h4>銆婂皬棰濊捶娆俱€婞/h4>30000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-11"><h4>銆婂璧勪唬琛ㄥ銆婞/h4>20000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-5"><h4>銆婂姵鍔℃淳閬c€婞/h4>30000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-2"><h4>銆婄鐞嗗挩璇€婞/h4>20000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-12"><h4>銆婂尰闄€婞/h4>30000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-9"><h4>銆婂鏍°€婞/h4>20000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-6"><h4>銆婇潪鐩堝埄缁勭粐銆婞/h4>30000+浜哄涔燑/div></li> <li><div class="book book-12"><h4>銆婁簨涓氬崟浣嶃€婞/h4>20000+浜哄涔燑/div></li> </ul> </a> </div> <div class="text-center"><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank" class="more f-w">鏇村<br /><i class="fa fa-angle-down"></i></a></div> </div> </div> <!--缃戠粶璇惧爞--> <div class="online-box"> <div class="text-center "> <h1 class="f-w">鏀寔澶氱搴旂敤,<b>鎵嬫満銆佺數鑴戙€佸井淇狘/b>3浣嶄竴浣掽/h1> <h4 class="mb-20">闅忔椂闅忓湴瀛?b>锛堟敮鎸佷笅杞斤級</b>,鏃㈢劧涓嶈兘淇濊瘉鑷繁鏈夋暣澶╃殑鏃堕棿瀛︿範锛屼负浠€涔堜笉鏃跺埢鍑嗗鐫€锛岀敤<b>纰庣墖鍖栫殑鏃堕棿</b>杩涜瀛︿範鍛紵</h4> </div> <div class="box porela"> <div class="m-l"></div> <div class="m-r"></div> </div> </div> <!--鑽h獕鍘嗙▼--> <div class="honor-box"> <div class="bdpage"> <div class="box-title f-w text-center">鑽h獕鍘嗙▼</div> <div id="honorCarousel" class="bd-carousel carousel slide"> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夐」鐩 --> <div class="carousel-inner"> <div class="item active"> <div class="box circle"> <div class="date"> <span>2016骞?2鏈?7鏃?/span> </div> <img src="img/honor_1.jpg"/> <div class="f-w">鑽h幏娣樺疂鏁欒偛鈥滄渶鍙楁杩庤亴涓氭暀鑲插搧鐗屸€滭/div> </div> <div class="box"> <div class="date"> <span>2016骞?2鏈?6鏃?/span> </div> <img src="img/honor_2.jpg"/> <div class="f-w">鑽h幏2016骞村害鍝佺墝褰卞搷鍔涘湪绾挎暀鑲叉満鏋凕/div> </div> <div class="box circle"> <div class="date"> <span>2016骞?2鏈?1鏃?/span> </div> <img src="img/honor_3.jpg"/> <div class="f-w">鑽h幏鑵捐鏁欒偛鈥滃洖鍝嶄腑鍥藉湪绾挎暀鑲插搧鐗屸€滭/div> </div> </div> <div class="item"> <div class="box circle"> <div class="date"> <span>2016骞?1鏈?5鏃?/span> </div> <img src="img/honor_6.png"/> <div class="f-w">鑽h幏楂樻柊鎶€鏈紒涓氳瘉涔?/div> </div> <div class="box"> <div class="date"> <span>2016骞?鏈?5鏃?/span> </div> <img src="img/honor_4.png"/> <div class="f-w">鑽h幏鐧惧害淇¤獕V璁よ瘉</div> </div> <div class="box circle"> <div class="date"> <span>2015骞?2鏈?7鏃?/span> </div> <img src="img/honor_5.png"/> <div class="f-w">鑽h幏鑵捐鏁欒偛鏈€鍏锋綔鍔涘銆侀噾璇惧爞濂朁/div> </div> </div> </div> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夊鑸 --> <a class="carousel-control left" href="#honorCarousel" data-slide="prev"><i class="fa fa-chevron-left"></i></a> <a class="carousel-control right" href="#honorCarousel" data-slide="next"><i class="fa fa-chevron-right"></i></a> </div> </div> </div> <div class="annoyance-box"> <div class="bdpage"> <div class="text-center"> <div class="box-title f-w">韬负浼氳鐨勪綘杩樺湪涓裹b>宸ヨ祫浣庤€岃嫤闂峰悧?</b></div> <h2>鎷跨潃<b>鍥涘勾鏈姣曚笟璇?/b>涔熸壘涓嶅埌宸ヤ綔!</h2> <h2><b>浼氳浠庝笟璇?/b>鏆傜紦鑰冭瘯锛屾湁浼氳璇佷篃涓嶆槸閫氳璇侊紝鎬庢牱鎵嶈兘瀛︿細鍋氳处锛烖/h2> <ul class="list-inline"> <li> <img src="img/annoyance_1.jpg"/> <h4 class="f-w"><b>鎶曠畝鍘嗘病娑堟伅</b>锛岄潰璇曞洖绛斾笉涓夵br />闂</h4> </li> <li> <img src="img/annoyance_2.jpg"/> <h4 class="f-w">鎹簡琛屼笟锛孅b>闅旇濡傞殧灞包/b>锛屾嬁鍒板叕<br />鍙镐氦鎺ョ殑甯愶紝涓嶇煡濡備綍涓嬫墜</h4> </li> <li> <img src="img/annoyance_3.jpg"/> <h4 class="f-w"><b>寤鸿处銆佸仛璐︺€佹姤绋嶞/b>涓€鍫嗛棶棰?娌′汉<br />鎸囧涔熸病浜鸿兘闂?/h4> </li> <li> <img src="img/annoyance_4.jpg"/> <h4 class="f-w">鎷跨潃<b>鍘熷鍗曟嵁</b>涓嶄細鐪嬶紝鎷跨潃<b>鍙戠エ</b><br />涓嶄細<b>璁拌处</b>锛屽ソ鐥涜嫤! </h4> </li> </ul> <a href="/xuetang/" class="btn f-w">鍒€ワ紒浼氳瀛﹀爞甯綘瑙e喅瀛︿笉浼氥€佸仛涓嶅埌銆侀棶涓嶅埌銆佹洿鎯充笉鍒扮殑宸ヤ綔闂!</a> </div> </div> </div> <!--妗堜緥--> <div class="case-box"> <div class="bdpage"> <div class="text-center"> <div class="box-title f-w">瓒呰繃<b>10000涓?/b>浼佷笟鐪熷疄涓氬姟妗堜緥</div> <h3>鏍规嵁浼佷笟銆佸鍛橀渶姹傦紝缁撳悎褰撲笅鏈€鐑棬鐨凕b>楂樿柂琛屼笟</b>銆佷笉涓哄ぇ浼楁墍鐭ョ殑鍋忛棬琛屼笟锛岃缁咟b>鍓栨瀽鐪熻处</b>锛 鍩瑰吇瀛﹀憳<b>涓€鎶€澶氱敤</b>鐨勮兘鍔涳紝寮€鎷撴€濈淮锛屼负瀛﹀憳鎵撻€犳墡瀹炵殑瀹炴搷鎶€鑳姐€侟/h3> <div id="caseCarousel" class="bd-carousel carousel slide"> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夐」鐩 --> <div class="carousel-inner"> <div class="item active"> <img src="img/case_1.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/case_2.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/case_3.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/case_4.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/case_5.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/case_6.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/case_7.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/case_8.jpg"/> </div> </div> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夊鑸 --> <a class="carousel-control left" href="#caseCarousel" data-slide="prev"><i class="fa fa-chevron-left"></i></a> <a class="carousel-control right" href="#caseCarousel" data-slide="next"><i class="fa fa-chevron-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> <!--绋庡姟瀹炴搷--> <div class="annoyance-box tax"> <div class="bdpage"> <div class="text-center"> <div class="box-title f-w"><b>绋庡姟瀹炴搷</b></div> <h2><b>寮€绁ㄣ€佹姤绋嶞/b>瀹炴搷鏃犵紳瀵规帴宸ヤ綔锛孅b>闆跺熀纭€</b>涔熻兘蹇€熶笂鎵婞/h2> </div> </div> </div> <!--璧勬繁璐細--> <div class="case-box zs"> <div class="bdpage"> <div class="text-center"> <div class="box-title f-w"><b>500鍚岦/b>璧勬繁鑰佷細璁°€佽储鍔$粡鐞咟/div> <h3>鑰佸笀鐢ㄨ嚜宸卞崄骞翠互涓婄殑璐㈠姟缁忛獙锛岀簿鍑嗚В鍐冲涔犱腑鐨勭枒闅炬潅鐥囷紝姣忓ぉ1灏忔椂锛岃交鏉惧浼氳锛屽仛浼佷笟鏈€闇€瑕佺殑璐細浜恒€侟/h3> <h3>100%鐪熻处銆?00%瀹炴搷銆佹湁闂繀绛擖/h3> <div class="list-box mt-20"> <div> <span><img src="img/zs_1.png"/></span> <h3>涓撲笟甯堣祫</h3> <p>娉ㄥ唽浼氳甯堬紝涓骇浼氳甯圏/p> </div> <div> <span><img src="img/zs_2.png"/></span> <h3>浜掑姩鐩存挱</h3> <p>鐢佃剳+鎵嬫満APP+IPAD</p> </div> <div> <span><img src="img/zs_3.png"/></span> <h3>涓撲笟绛旂枒</h3> <p>瀛︿範+宸ヤ綔</p> </div> </div> </div> </div> </div> <!--瀛︿範鏂规硶--> <div class="annoyance-box study" id="fangfa"> <div class="bdpage"> <div class="text-center"> <div class="box-title f-w">浼氳瀹炴搷璇惧爞<b>瀛︿範姝ラ</b></div> <ul class="list-inline tab-toggle"> <li class="active"><a data-toggle="tab" href="#step-1">绗?姝?/a></li> <li><a href="#step-2" data-toggle="tab">绗?姝?/a></li> <li><a href="#step-3" data-toggle="tab">绗?姝?/a></li> <li><a href="#step-4" data-toggle="tab">绗?姝?/a></li> <li><a href="#step-5" data-toggle="tab">绗?姝?/a></li> <li><a href="#step-6" data-toggle="tab">绗?姝?/a></li> <li><a href="#step-7" data-toggle="tab">绗?姝?/a></li> </ul> <div class="tab-content"> <div id="step-1" class="tab-pane fade active in"> <div class="step-box"> <h4>浼氳瀛﹀爞缁欐偍鍑嗗浜咟span class="default-color">鍏ㄥ瀹炴搷</span>鐨勫崟鎹€佽处鏈€佸皝鐨€佸寘瑙掋€侀拡绾匡紝鍦ㄥ杞绘澗瀛?span class="default-color">鎵嬪伐璐?杞欢璐?/span>鐩哥粨鍚堬紝鎻愰珮鐔熺粌绋嬪害锛屾洿鎻愰珮浼氳鍋氳处鏁堢巼銆侟/h4> <div class="bg"> <h3>绗?姝 鍑嗗濂藉師濮嬪嚟璇併€佸崟鎹?/h3> <div class="bd-carousel"> <div id="stepCarousel-1" class="carousel slide"> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夐」鐩 --> <div class="carousel-inner"> <div class="item active"> <img src="img/st_1.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_1_1.jpg"/> </div> </div> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夊鑸 --> <a class="carousel-control left" href="#stepCarousel-1" data-slide="prev"><i class="fa fa-angle-left"></i></a> <a class="carousel-control right" href="#stepCarousel-1" data-slide="next"><i class="fa fa-angle-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="step-2" class="tab-pane fade"> <div class="step-box"> <h4>浠庝紒涓欬span class="default-color">绛瑰缓銆佹敞鍐屽埌寤鸿处銆佺粨璐︺€佸嚭鎶ヨ〃</span>锛岃€佸笀鎶婃瘡绗斾笟鍔°€佹瘡涓祦绋嬮兘缁欐偍鍓栨瀽璁茶В锛屾紨绀烘墜宸ヨ处瀹炴搷銆佸仛璐﹀疄鎿嶃€佹姤绋庡疄鎿 <span class="default-color">50澶欬/span>涓涓氾紝鎺屾彙鏇村琛屼笟鐨勮处鍔″鐞嗭紝璁╂偍鑳藉閫傚簲鏇村浼佷笟鐨勪細璁″伐浣溿€侟/h4> <div class="bg"> <h3>绗?姝 鍚€佸笀璁茶婕旂ず</h3> <div class="bd-carousel"> <div id="stepCarousel-2" class="carousel slide"> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夐」鐩 --> <div class="carousel-inner"> <div class="item active"> <img src="img/st_2.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_2_1.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_2_2.jpg"/> </div> </div> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夊鑸 --> <a class="carousel-control left" href="#stepCarousel-2" data-slide="prev"><i class="fa fa-angle-left"></i></a> <a class="carousel-control right" href="#stepCarousel-2" data-slide="next"><i class="fa fa-angle-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="step-3" class="tab-pane fade"> <div class="step-box"> <h4>鏍规嵁鑰佸笀鐨勬紨绀猴紝瀛﹀憳鍔ㄦ墜鍋欬span class="default-color">锛堟墜宸ュ笎銆佽蒋浠跺仛璐﹀疄鎿嶃€佹姤绋庡疄鎿嶇瓑锛堻/span>鑰佸笀鐢包span class="default-color">鈥滄暀鈥濆埌鈥滃鈥滭/span>锛屾偍鐢包span class="default-color">鈥滃惉鈥濆彉鈥滅粌鈥滭/span>鍛婂埆浼犵粺妯″紡鐨勬暀鏉″寲銆侟/h4> <div class="bg"> <h3>绗?姝 鍔ㄦ墜鍋欬/h3> <div class="bd-carousel"> <div id="stepCarousel-3" class="carousel slide"> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夐」鐩 --> <div class="carousel-inner"> <div class="item active"> <img src="img/st_3_1.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_3_2.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_3_3.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_3_4.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_3_5.jpg"/> </div> </div> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夊鑸 --> <a class="carousel-control left" href="#stepCarousel-3" data-slide="prev"><i class="fa fa-angle-left"></i></a> <a class="carousel-control right" href="#stepCarousel-3" data-slide="next"><i class="fa fa-angle-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="step-4" class="tab-pane fade"> <div class="step-box"> <h4>瀛︿範銆佸伐浣滀腑涓嶆噦鐨勯兘鍙互闂紝闂?span class="default-color">瀹炴垬鑰佸笀銆侀棶鑰佷細璁狘/span>娉ㄩ噸鎮ㄧ殑瀹炴搷鎶€鑳斤紝涔熻鎮ㄥ浼欬span class="default-color">鎬濊€冦€佹帰绌躲€佸簲鐢?/span>锛屽苟閫愭鑾峰緱鈥滆嚜閫傚簲瀛︿範鈥濈殑鑳藉姏銆侟/h4> <div class="bg"> <h3>绗?姝 鎻愰棶瑙g瓟</h3> <div class="bd-carousel"> <div id="stepCarousel-4" class="carousel slide"> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夐」鐩 --> <div class="carousel-inner"> <div class="item active"> <img src="img/st_4.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_4_1.jpg"/> </div> </div> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夊鑸 --> <a class="carousel-control left" href="#stepCarousel-4" data-slide="prev"><i class="fa fa-angle-left"></i></a> <a class="carousel-control right" href="#stepCarousel-4" data-slide="next"><i class="fa fa-angle-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="step-5" class="tab-pane fade"> <div class="step-box"> <h4>濡備綍缂栧埗<span class="default-color">璐㈠姟鎶ヨ〃</span>銆佸浣曟牴鎹笂绾ч瀵肩殑瑕佹眰缂栧埗<span class="default-color">浼佷笟鎶ヨ〃</span>锛屾槸鏂版墜鍦ㄦ帴瑙︿細璁″伐浣滄椂姣旇緝闅剧殑锛屼篃鏄墍鏈夎储浼氫汉鍛樺繀椤荤啛鐭ユ帉鎻$殑銆侟/h4> <div class="bg"> <h3>绗?姝 缂栧埗绉戠洰浣欓琛ㄣ€佽储鍔℃姤琛?/h3> <div class="bd-carousel"> <div id="stepCarousel-5" class="carousel slide"> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夐」鐩 --> <div class="carousel-inner"> <div class="item active"> <img src="img/st_5.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_5_1.jpg"/> </div> </div> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夊鑸 --> <a class="carousel-control left" href="#stepCarousel-5" data-slide="prev"><i class="fa fa-angle-left"></i></a> <a class="carousel-control right" href="#stepCarousel-5" data-slide="next"><i class="fa fa-angle-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="step-6" class="tab-pane fade"> <div class="step-box"> <h4><span class="default-color">鍥界◣</span>锛堝父瑙佺殑澧炲€肩◣銆佷紒涓氭墍寰楃◣銆佹秷璐圭◣锛夈€?span class="default-color">鍦扮◣</span>锛堝父瑙佺殑涓◣銆侀檮寰佺◣銆佹埧浜х◣銆佸嵃鑺辩◣绛夛級妯℃嫙鐢虫姤 璁╂偍鍋氳处銆佹姤绋庣簿閫氾紝搴旇仒浼氳銆佹€昏处浼氳銆佺◣鍔′細璁℃洿鍔犵殑鑳告湁鎴愮銆侟/h4> <div class="bg"> <h3>绗?姝 绾崇◣鐢虫姤</h3> <div class="bd-carousel"> <div id="stepCarousel-6" class="carousel slide"> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夐」鐩 --> <div class="carousel-inner"> <div class="item active"> <img src="img/st_6.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_6_1.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_6_2.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_6_3.jpg"/> </div> </div> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夊鑸 --> <a class="carousel-control left" href="#stepCarousel-6" data-slide="prev"><i class="fa fa-angle-left"></i></a> <a class="carousel-control right" href="#stepCarousel-6" data-slide="next"><i class="fa fa-angle-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="step-7" class="tab-pane fade"> <div class="step-box"> <h4>鏍规嵁鑰佸笀鐨勬紨绀猴紝<span class="default-color">瑁呰鍑瘉</span>銆?span class="default-color">浼氳璧勬枡褰掓。</span>銆婁細璁℃硶銆嬭瀹氾紝瀵逛細璁℃。妗堢鐞嗕笉鍠勶紝閫犳垚姣佹崯銆佺伃澶辩殑锛屽簲鎵挎媴娉曞緥璐d换銆傝储浼氫汉鍛樻棦瑕佽璇佸寰呭伐浣滐紝涔熻鏈夎嚜鎴戜繚鎶ゆ剰璇嗐€侟/h4> <div class="bg"> <h3>绗?姝 瑁呰鍑瘉銆佷細璁¤祫鏂欏綊妗Ⅻ/h3> <div class="bd-carousel"> <div id="stepCarousel-7" class="carousel slide"> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夐」鐩 --> <div class="carousel-inner"> <div class="item active"> <img src="img/st_7.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_7_1.jpg"/> </div> <div class="item"> <img src="img/st_7_2.jpg"/> </div> </div> <!-- 杞挱锛圕arousel锛夊鑸 --> <a class="carousel-control left" href="#stepCarousel-7" data-slide="prev"><i class="fa fa-angle-left"></i></a> <a class="carousel-control right" href="#stepCarousel-7" data-slide="next"><i class="fa fa-angle-right"></i></a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--鎴愬姛妗堜緥--> <div class="case-box zs"> <div class="bdpage"> <div class="text-center"> <div class="box-title f-w">鎴愬姛妗堜緥</div> <h3>120涓囧鍛樹竴璧锋垚闀裤€佸涔狅紝鍘熻皡鎴戜滑瀵瑰鍛樻壙璇虹殑韬唤淇濆瘑锛涗絾鎴戜滑鍙互浠绘€у睍绀轰粬浠殑瀛︿範鎴愭灉銆佸績寰椼€侟/h3> <div class="img-box mt-20"> <img src="img/c_1.jpg"/> <img src="img/c_2.jpg"/> <img src="img/c_3.jpg"/> <img src="img/c_4.jpg"/> </div> </div> </div> </div> <!--璇剧▼璇曞惉--> <div class="audition-box" id="shiting"> <div class="bdpage"> <div class="text-center"> <div class="box-title"><b>鐪熺殑鏈夐偅涔堢墰鍚桙/b>鎮ㄦ潵璇曞惉灏辩煡閬撳暒锛?/div> <div class="row"> <div class="col-xs-4 text-left"> <a href="" class="btn">鍏嶈垂鍏紑璇近/a> <ul class="list-unstyled mt-20"> <li><i class="fa fa-star"></i><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank">浼氳瀹炴垬瀛︿範娉?30澶╂垚涓轰細璁¢珮鎵婞/a></li> <li><i class="fa fa-star"></i><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank">鍟嗚锤浼氳瀹炴垬-120绗斾笟鍔狘/a></li> <li><i class="fa fa-star"></i><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank">澶氭爮寮忔槑缁嗚处鐧昏</a></li> <li><i class="fa fa-star"></i><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank">鍙戠エ绠$悊-绾㈠瓧鍙戠エ濉紑</a></li> <li><i class="fa fa-star"></i><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank">鍑瘉瑁呰锛堥《榻愭硶锛?鎵嬪姩瑁呰鏈裹/a></li> <li><i class="fa fa-star"></i><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank">2018娉ㄥ唽浼氳甯?浼氳</a></li> <li><i class="fa fa-star"></i><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank">2018娉ㄥ唽浼氳甯?瀹¤</a></li> <li><i class="fa fa-star"></i><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank">2018骞翠腑绾т細璁?涓骇浼氳瀹炲姟</a></li> <li><i class="fa fa-star"></i><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank">2018骞村垵绾т細璁?缁忔祹娉曞熀纭€</a></li> <li><i class="fa fa-star"></i><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank">2018骞村垵绾т細璁?鍒濈骇浼氳瀹炲姟</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-8"> <ul class="list-inline"> <li> <p><a href="javascript:;"><img src="img/audition_bg.jpg"/></a></p> <a href="javascript:;" class="btn">鍏嶈垂璇曞惉</a><a href="https://cloud.video.taobao.com/play/u/777821181/p/1/e/6/t/1/38413182.mp4" target="_blank" class="btn">鍏嶈垂涓嬭浇</a> </li> <li> <p><a href="javascript:;"><img src="img/audition_bg.jpg"/></a></p> <a href="javascript:;" class="btn">鍏嶈垂璇曞惉</a><a href="https://cloud.video.taobao.com/play/u/777821181/p/1/e/6/t/1/38191473.mp4" target="_blank" class="btn">鍏嶈垂涓嬭浇</a> </li> <li> <p><a href="javascript:;"><img src="img/audition_bg.jpg"/></a></p> <a href="javascript:;" class="btn">鍏嶈垂璇曞惉</a><a href="https://cloud.video.taobao.com/play/u/2451697520/p/1/e/6/t/1/15265728.mp4" target="_blank" class="btn">鍏嶈垂涓嬭浇</a> </li> <li> <p><a href="javascript:;"><img src="img/audition_bg.jpg"/></a></p> <a href="javascript:;" class="btn">鍏嶈垂璇曞惉</a><a href="https://cloud.video.taobao.com/play/u/2451697520/p/1/e/6/t/1/26214176.mp4" target="_blank" class="btn">鍏嶈垂涓嬭浇</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!--浣撻獙璇?-> <div class="bdpage"> <div class="data-bg"> <div class="row"> <div class="col-sm-4 text-center"> <h3>VIP浼氬憳鍗狘/h3> <img src="img/vip.jpg"/> </div> <div class="col-sm-4"> <h3 class="text-center">鏈€杩戣祫鏂欐洿鏂?/h3> <div class="roll-box"> <ul class="roll list-unstyled"> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆?016骞村晢涓氫細璁″叏濂楀笎銆婞span class="pull-right">2灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婁細璁′粠涓氳祫鏂欏ぇ鍏ㄣ€婞span class="pull-right">3灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婁細璁″父鐢ㄥ伐浣滄ā鏉裤€婞span class="pull-right">1澶╁墠</span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婁細璁$鐩拰涓昏璐﹀姟澶勭悊銆婞span class="pull-right">8灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婃櫘鍗庢案閬撴€诲笎鏈€浣冲疄鍔°€愮數瀛愪功銆戙€婞span class="pull-right">1澶╁墠</span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婁腑灏忎紒涓氬浐瀹氳祫浜х鐞嗙郴缁熴€婞span class="pull-right">2澶╁墠</span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婁紒涓氱粍寤哄叏濂楄祫鏂?33涓獁ord鏂囦欢)銆婞span class="pull-right">11灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆奅xcle鐭ヨ瘑澶у叏銆婞span class="pull-right">3灏忔椂鍓岦/span class="pull-right"></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婂勾缁堝閲戜釜浜烘墍寰楃◣(Excel鍏紡璁$畻)銆婞span class="pull-right">5澶╁墠</span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婂璁″伐浣滀腑甯哥敤鐨凟xcel鐭ヨ瘑鍩虹.rar銆婞span class="pull-right">2灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婁細璁℃姤琛ㄥ垎鏋愮郴缁?EXCEL).zip銆婞span class="pull-right">3灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婄簿閫欵xcel鍥捐〃 鍏紡 鍑芥暟鎶€宸?00鎷涖€婞span class="pull-right">8灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婁細璁″師鐞嗘姝ラ€氬浘瑙g増(寮虹儓鎺ㄨ崘)銆婞span class="pull-right">1灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆?015骞存渶鏂颁細璁″噯鍒欏垎褰曞ぇ鍏ㄣ€婞span class="pull-right">9灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婁紒涓氫細璁″疄鍔℃ā鎷熷疄璁€嬪浘鏂囧苟鑼侾DF鐗堛€婞span class="pull-right">1澶╁墠</span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婃渶浼樺伐钖妭绋庢ā鏉裤€婞span class="pull-right">7灏忔椂鍓岦/span class="pull-right"></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婅储鍔″垎鏋愯〃鏍煎ぇ鍏紙100澶氬紶琛級銆婞span class="pull-right">1灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婂瓨璐т細璁″埗搴﹁璁?rar銆婞span class="pull-right">3灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婂嚭绾充笟鍔℃湳璇紙鐢靛瓙鐗堬級.rar銆婞span class="pull-right">30鍒嗛挓鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婃渶鏂颁紒涓氫細璁″疄鍔℃搷浣?rar銆婞span class="pull-right">22灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婅储鍔¤处鐩笂60绉嶅悎鐞嗛伩绋庢柟娉曘€婞span class="pull-right">3澶╁墠</span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婂憳宸ュ伐璧勮〃妯℃澘.zip銆婞span class="pull-right">1灏忔椂鍓岦/span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆奅XCEL甯愭湰銆婞span class="pull-right">3澶╁墠</span></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><i class="icons icon-zip"></i>銆婅储鍔′笟鍔℃祦绋嬪浘锛堢簿閫?銆婞span class="pull-right">2澶╁墠</span></a></li> </ul> <ul class="roll-2 list-unstyled"> </ul> </div> </div> <div class="col-sm-4 "> <h3 class="text-center">鏈€鏂颁笅杞戒細鍛楛/h3> <div class="roll-box"> <ul class="roll list-unstyled"> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">鈽嗛洩鈽咟/span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婇楗笟浼氳.rar銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">yl2851</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婁紒涓氫細璁″疄鍔℃ā鎷熷疄璁浘鏂囧苟鑼傘€婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">鏌犳棣橖/span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婃渶浼樺伐钖妭绋庢ā鏉?rar銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">09jady</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婅储鍔″垎鏋愯〃鏍煎ぇ鍏?100澶氬紶琛?銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">chen2015</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婂瓨璐т細璁″埗搴﹁璁?rar銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">ksc10</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婂嚭绾充笟鍔℃湳璇?鐢靛瓙鐗?.rar銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">abc_luke</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婃渶鏂颁紒涓氫細璁″疄鍔℃搷浣?rar銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">鑽夎帗89</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婅储鍔¤处鐩笂60绉嶅悎鐞嗛伩绋庢柟娉曘€婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">chengkai</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婂憳宸ュ伐璧勮〃妯℃澘.zip銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">闈欓潤2015</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆奅XCEL甯愭湰.rar銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">涔濆勾100</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆?016骞村晢涓氫細璁″叏濂楀笎銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">g851225</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婁細璁′粠涓氳祫鏂欏ぇ鍏ㄣ€婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">house濡冮附</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婁細璁″父鐢ㄥ伐浣滄ā鏉裤€婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">娓呴渚濅緷</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婁細璁$鐩拰涓昏璐﹀姟澶勭悊銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">姊?amp;鍚嶞/span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婃櫘鍗庢案閬撴€诲笎鏈€浣冲疄鍔$數瀛愪功銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">姊︾拹</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婁腑灏忎紒涓氬浐瀹氳祫浜х鐞嗙郴缁熴€婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">娆f</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婁紒涓氱粍寤哄叏濂楄祫鏂?33涓獁ord)銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">鑺辫惤鐨勫0闊颤/span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆奅xcle鐭ヨ瘑澶у叏銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">Alisa</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婂勾缁堝閲戜釜浜烘墍寰楃◣(Excel鍏紡)銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">灏瑰皬鏁廃/span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婂璁″伐浣滀腑甯哥敤鐨凟xcel鐭ヨ瘑銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">瀛﹀緬鍥板</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婁細璁℃姤琛ㄥ垎鏋愮郴缁?EXCEL).zip銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">cmv12</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婄簿閫欵xcel鍥捐〃 鍏紡 鍑芥暟600鎷涖€婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">siennaxu</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婁細璁″師鐞嗘姝ラ€氬浘瑙g増(寮虹儓鎺ㄨ崘)銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">褰╄櫣</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆?015骞存渶鏂颁細璁″噯鍒欏垎褰曞ぇ鍏ㄣ€婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">bsxylj</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婃梾娓?楗鏈嶅姟浼佷笟浼氳鍒跺害銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">Amy_灏忛煩</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婃渶鏂颁紒涓氫細璁″疄鍔℃搷浣?rar銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">鍒樻€濈淮</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婃棤鏁屼繚闄╃—浼氳閿欏紛闃茶寖鎵嬪唽銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">alan032</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婁紒涓氬缓璐﹀ぇ鍏?rar銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">鏉惧瓙鏍″洯</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婃埧浜у紑鍙戞垚鏈绠?rar銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">鍙跺瓙</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婃埧鍦颁骇鍏徃缁勭粐宀椾綅璇存槑涔?rar銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">ancuihong127</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婂伐绋嬮」鐩垂鐢ㄧ鐞?rar銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">鎴戝qu</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婇珮鏂版妧鏈紒涓氫細璁℃牳绠楁寚寮?rar銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">灏忛棶101</span> 鍒氬垰涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婇厭搴楀悇閮ㄩ棬宀椾綅鑱岃矗鍙婃搷浣滄祦绋?鍏ㄥ鎺ㄨ崘)銆婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> <li><a title="鍐滀笟浼佷笟浼氳鏍哥畻鍔炴硶鐢熺墿璧勪骇鍜屽啘浜у搧.rar" href="#"></a></li><li><a href="javascript:void(0);" onclick="doyoo.util.openChat();return false" target="_blank"><span class="user-name">btiger</span> 涓嬭浇浜咜<span class="data-title">銆婂啘涓氫紒涓氫細璁℃牳绠楀姙娉曠敓鐗╄祫浜у拰鍐滀骇鍝併€婞/span><i class="icons icon-download pull-right"></i></a></li> </ul> <ul class="roll-2 list-unstyled"> </ul> </div> </div> </div> <h4 class="text-center important">閲嶈璇存槑锛氱幇鍦ㄨ喘涔板彲浠ヤ韩鍙椾环鍊稽span>3000鍏僔IP</span>璇剧▼鍗囩骇鍗★紝姣忎釜鏈堟柊澧炶绋嬮兘鍙互瀛︼紒</h4> </div> </div> <!--鍏ぇ鎵胯--> <div class="promise-box"> <div class="promise-bg"> <div class="box-title text-center f-w">鍏ぇ鎵胯</div> <div class="bdpage"> <ul class="list-inline"> <li> <dl class="dl-horizontal"> <dt><i class="icons icon-medal"></i></dt> <dd><p class="title">鎵胯涓€</p><p>璐拱娴佺▼绠€鍗曪紝鎵爜涓嬪崟</p><p>15澶╂棤鏉′欢閫€娆撅紒</p></dd> </dl> </li> <li> <dl class="dl-horizontal"> <dt><i class="icons icon-medal"></i></dt> <dd><p class="title">鎵胯浜孅/p><p>姣忎釜鏈堝崌绾?0涓柊璇剧▼</p><p>浠樿垂瀛﹀憳鍧囧彲浠ュ厤璐瑰崌绾?/p></dd> </dl> </li> <li> <dl class="dl-horizontal"> <dt><i class="icons icon-medal"></i></dt> <dd><p class="title">鎵胯涓堻/p><p>鍏嶈垂瀛︿範鍜屽伐浣滅瓟鐤戯紝瀹炲姟</p><p>宸ヤ綔闂1-3鍒嗛挓鍐呭洖绛擖/p></dd> </dl> </li> <li> <dl class="dl-horizontal"> <dt><i class="icons icon-medal"></i></dt> <dd><p class="title">鎵胯鍥汓/p><p>鎵€鏈夎绋嬪潎閲囩敤浼佷笟鐪熷疄</p><p>涓氬姟鍗曟嵁锛屾墜宸ュ笎閫佸叏濂桙/p></dd> </dl> </li> <li> <dl class="dl-horizontal"> <dt><i class="icons icon-medal"></i></dt> <dd><p class="title">鎵胯浜擖/p><p>瀛︿範璁哄潧2T娴烽噺浼氳</p><p>璧勬枡妯℃澘鍏嶈垂閫?/p></dd> </dl> </li> <li> <dl class="dl-horizontal"> <dt><i class="icons icon-medal"></i></dt> <dd><p class="title">鎵胯鍏?/p><p>閲戣澏銆佺敤鍙嬪拰閫熻揪杞欢涓€瀵更/p><p>涓€璁茶В锛屽疄鎿嶆墍鏈変笟鍔狘/p></dd> </dl> </li> </ul> </div> </div> <div class="text-center" id="buy"> <script type="text/javascript" src="/order/wfpublic/js/wfbase.js"></script> </div> <div class="text-center sign-bg"> <span class="f-w">杩樺湪鐘硅鲍浠€涔堬紝椹笂寮€濮嬪涔犲惂锛 </span><a class="btn" href="#buy" onclick="doyoo.util.openChat();return false">绔嬪嵆鎶ュ悕</a> </div> </div> <div class="sidebar right"> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=18847702&site=qq&menu=yes" onclick="doyoo.util.openChat();"><img src="img/kf.png"></a> </div> <div class="footer box-bg"> <div class="bdpage"> <div class="text-center"> <p><a href="/" target="_blank">浼氳閫欬/a> | <a href="/public/about.html" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑</a> | <a href="/public/contact.html" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑</a> | <a href="/xuetang/" target="_blank">浼氳瀹炴搷</a> | <a href="http://bbs.canet.com.cn/" target="_blank">浼氳绀惧尯</a> </p> <p>鐢佃瘽:010-85778009 <a href="http://www.miitbeian.gov.cn/" target="_blank">浜琁CP澶?2013966鍙饵/a></p> <p class="shiming-industry"> <a key ="54991c20efbfb041ae8cae9b" logo_size="124x47" logo_type="realname" href="http://www.anquan.org" ><script src="http://static.anquan.org/static/outer/js/aq_auth.js"></script></a> <a id="_pingansec_bottomimagelarge_hangye" href="http://si.trustutn.org/info?sn=591150123011601860276&certType=1" target="_blank"><img src="http://v.trustutn.org/images/cert/hangye_bottom_large.png"/></a> </p> </div> </div> </div> </div> <div class="bd-video"> <div class="bd-video-shade"> <div class="bd-video-content animated fadeIn"> <button type="button" class="close">×</button> <video width="100%" height="100%" src="" controls="controls" autoplay="autoplay" onwebkitfullscreenchange="OnFullscreen(this)">褰撳墠娴忚鍣ㄤ笉鏀寔 video鐩存帴鎾斁锛岀偣鍑昏繖閲屼笅杞借棰戯細 <a href="">涓嬭浇瑙嗛</a></video> </div> </div> </div> <script src="/js/jquery-1.11.3.js"></script> <script src="/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/js/index.js"></script> </body> </html>